Spółki Kapitałowe portal wiedzy prawnej

Spółka akcyjna. Rada Nadzorcza.

 

Rezygnacja członka rady nadzorczej spółki akcyjnej.

Jakiemu organowi spółki akcyjnej należy złożyć rezygnację, aby była ona skuteczna.

 

Kodeks spółek handlowych nie reguluje wprost skuteczności złożenia przez członka rady nadzorczej rezygnacji. Zgodnie więc z art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 5 k.s.h. należy odpowiednio stosować przepisy dotyczące złożenia rezygnacji przez członka zarządu. Te z kolei odwołują się do art. 2 k.s.h., który wskazuje, że w sprawach nie uregulowanych w kodeksie spółek handlowych należy stosować przepisy kodeksu cywilnego, a więc złożenia rezygnacji reguluje art. 61 § 1 k.c., zgodnie z którym oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, żeby mogła zapoznać się z jego treścią.

 

Czytaj więcej...

Spółki Kapitałowe portal wiedzy prawnej

Spółka akcyjna. Rada Nadzorcza.

 

Oddelegowany do zarządu członek rady nadzorczej nie jest jego członkiem.

 

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych zarząd spółki akcyjnej składa się z jednego albo większej liczby członków (art. 368 § 2 k.s.h.).

Konkretne określenie liczebności zarządu dokonuje się w statucie spółki. Statut może określać liczbę członków zarządu „widełkowo” („od … do”) albo może wskazywać wprost konkretną liczbę („zarząd składa się z 5 członków”).

 

W sytuacji gdy, statut wskazuje liczbę członków zarządu „widełkowo”, wówczas uchwała walnego zgromadzenia winna doprecyzować tę liczbę. „Widełkowe” określenie liczebności składu zarządu, ma o tyle dobre strony, że w przypadku gdy liczba członków zarządu spadnie poniżej określonej górnej granicy, to wystarczy uchwały walnego zgromadzenia zmieniająca tę granicę, a nie zmiana statutu.

Czytaj więcej...

Spółki Kapitałowe portal wiedzy prawnej

Opracowania

 

Nowy adres siedziby spółki

 

Spółka zmieniła adres swojej siedziby, od jakiego momentu należy posługiwać się nowym adresem?

 

Zgodnie z art. 41 kodeksu cywilnego, jeżeli ustawa lub oparta na niej umowa / statut spółki nie stanowi inaczej, siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający (Zarząd).

Siedzibę spółki należy odróżnić od adresu spółki. Siedziba to miejscowość, natomiast adres określa konkretnie siedzibę spółki poprzez wskazanie nazwy ulicy, numeru budynku, numeru lokalu.

 

Określenie siedziby w umowie / statucie spółki jest obligatoryjne (art. 157 § 1 pkt. 1 oraz art. 304 § 1 pkt. 1 k.s.h.), nie ma zaś obowiązku ani zwyczaju określania adresu spółki w umowie / statucie spółki.

Czytaj więcej...

Spółki Kapitałowe portal wiedzy prawnej

Opracowania

 

Zaskarżanie wadliwych uchwał podjętych przez zarząd lub radę nadzorczą

 

Kodeks spółek handlowych nie przewiduje stosownych regulacji (jak ma to miejsce w przypadku uchwał zgromadzenia wspólników czy walnego zgromadzenia) w zakresie dopuszczalności zaskarżania niezgodnych z prawem uchwał zarządów czy rad nadzorczych.

 

Z uwagi na ten fakt, przedmiotowe zagadnienie jest sporne w judykaturze. Komentarze oraz wszelkie opracowania wskazują jednak, że w stosunku do wadliwych uchwał zarządów czy rad nadzorczych, będących czynnościami prawnymi, ich kwestionowanie możliwe jest wyłącznie w trybie art. 189 kodeksu postępowania cywilnego, czyli powództwa o ustalenie istnienia lub nie stosunku prawnego.

Czytaj więcej...

Spółki Kapitałowe portal wiedzy prawnej

Spółka akcyjna. Zarząd.

 

Ustanowienie kuratora dla spółki akcyjnej

 

Organ prowadzący sprawy spółki (Zarząd) jest niezbędnym składnikiem osoby prawnej jaką jest spółka akcyjna (art. 38 kodeks cywilny).

Jeżeli osoba prawna nie może prowadzić swoich spraw z braku powołanych do tego organów, sąd ustanawia dla niej kuratora (art. 42 § 1 kodeks cywilny). 

Czytaj więcej...